Logo VesicaHierbij de algemene voorwaarden die gelden bij diëtistenpraktijk Vesica. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Vesica en zijn /haar cliënt betreffende behandeling en/of het leveren van diensten.
De inhoud van deze voorwaarden worden hieronder vertaald in een aantal bepalingen

Bepaling 1
In het vervolg zullen de bijstaande titels gehanteerd worden bij de onderstaande criteria:
– Diëtist; Een professional die gericht persoonlijk voedingsadvies mag geven aan cliënten. Deze is in het bezit is van een Nederlands HBO diploma Voeding & Diëtetiek.
Daarnaast volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren, handelende als zelfstandig gevestigd of freelance diëtist.
– Cliënt; Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
– Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
– Dieet: Voeding op medische indicatie.
– Dieetadvies: advies betreffende een dieet.
– Voedingsadvies: advies betreffende gezonde voeding, zonder dat er sprake is van een medische indicatie.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden voortaan benoemd: diëtist, cliënt, arts, dieet, dieetadvies en voedingsadvies

Bepaling 2
De diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de cliënt op het van te voren afgesproken praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres dient de cliënt op de hoogte gesteld te worden.

Bepaling 3
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek. Tijdens dit consult dient de cliënt zichzelf te identificeren met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs alvorens gestart kan worden met het intakegesprek. Na afloop van het eerste consult komen de diëtist en de cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger(s), overeen wat de aard van de dienst is: dieetadvies of voedingsadvies en de periode waarin de behandeling plaats gaat vinden.

Bepaling 4
De diëtist adviseert de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts, of naar eigen initiatief van de cliënt. Indien er sprake is van dieetadvisering (op medische indicatie) kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan dat de cliënt een verwijzing van een arts kan overleggen.

Bepaling 5
De privacy van de cliënt is wettelijk gewaarborgd. Alles wat de cliënt met de diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. In overeenstemming zal de diëtist de verwijzende arts rapporteren over de voortgang en inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Bepaling 6
Voor de behandeling aanvangt informeert de diëtist de cliënt over de tarieven die gelden. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. De te declareren tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd), en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirecte tijd).
Begeleiding door de diëtist is in 2016 voor maximaal 3 uren opgenomen in de basisverzekering. Dit wordt verrekend met het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van de cliënt. Daarnaast is vergoeding van dieetadvisering opgenomen in diverse aanvullende verzekeringen. Het aantal minuten/bedrag verschilt per zorgverzekeraar. De cliënt dient dit zelf op te zoeken in de polisvoorwaarden van de verzekering van de cliënt. Wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg. Een verwijzing van uw arts is hiervoor noodzakelijk. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Niet-gecontracteerde zorg Indien de cliënt de 3 uur vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt, geen vergoeding heeft vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering of om een andere reden besluit zelf de consulten te betalen, gelden de overige tarieven. Indien een consult korter of langer duurt, zullen de kosten naar rato berekend worden uitgaande van €15, – per kwartier. Als u, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent om naar de praktijk zelf te komen, kan de dieetbehandeling ook bij u thuis plaatsvinden. Voor een thuisbezoek wordt een opslag gevraagd van €15,- per bezoek.
Tot slot zijn telefonische of Skype consulten beschikbaar die besproken kunnen worden tussen de diëtist en cliënt.

Bepaling 7
Declaraties voor voedings- en dieetadvies worden rechtstreeks via VECOZO ingediend bij de zorgverzekeraars. Indien de cliënt de behandeling (gedeeltelijk) zelf moet betalen, stuurt de diëtist een overzicht van de declaraties door middel van een factuur. De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de diëtist aangegeven bankrekening en factuurnummer. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van de behandeling door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsplicht niet op. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om, vanaf de dag daarop volgende, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Evenals alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering. Voor bepaling van het geen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is, is de administratie van de diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

Bepaling 8
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hier uiterlijk 24 uur van te voren van op de hoogte te stellen. Indien de cliënt te laat of geen bericht van verhindering aan de diëtist doorgeeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen, middels een factuur die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De cliënt kan te allen tijden tijde afzeggen, persoonlijk telefonisch, via de WhatsApp of per e-mail.

Bepaling 9
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist. In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke, Klachten Commissie Paramedici t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord Postbus 18800 3501 CV Utrecht

Attachment